โครงสร้างองค์กร

สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
สถาบันขงจื่อ
สถาบันภาษา
สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี
สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน
ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์อาเซียนศึกษา
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ
สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน
ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต