เอกสารเผยแพร่

คู่มือ การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนากระบวนงานการจัดประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้ Google Suite

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง)

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการฐานข้อมูลระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ด้านการคลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา
โครงการฐานข้อมูลระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ด้านการคลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ