เอกสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Hey Group

โครงการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ระยะนำร่อง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น