หน้าที่/ภารกิจ

สำนักงานอธิการบดี
(Office of President)


มีหน้าที่ในการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และภาระหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์ (Strategic Function)

 1. ประสาน สนับสนุนผู้บริหาร ในการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์
 2. ประสาน สนับสนุนการการดำเนินการของอธิการบดี ผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาอื่นๆ หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
 3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ สำนักงานอธิการบดี เพื่อให้มีการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา นโยบาย และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยไปเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีระดับหน่วยงาน
 4. ยกร่าง กลั่นกรอง เสนอความเห็นเกี่ยวกับ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ กฎหมายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 5. กลั่นกรอง และเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการ การมอบอำนาจของอธิการบดี
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามหน้าที่ของสำนักงานอธิการบดี หรืออธิการบดีมอบหมาย

ภารกิจการบริหารจัดการ (Administrative Function)

 1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ของหน่วยงานบริหารจัดการกลาง สำนักงานอธิการบดี
 2. จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะ ความก้าวหน้า และกำกับดูแลสวัสดิการของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี
 3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พันธกิจ (Function) จัดระบบประเมินและบริหารผลการปฏิบัติงาน ประเมินสมรรถนะและผู้บริหารหน่วยงาน (กอง) สำนักงานอธิการบดี
 4. จัดทำโครงสร้างและระบบบริหารหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี ภายใต้การกำกับดูแลที่ดี (Good governance)
 5. ประสานดำเนินงาน จัดทำระเบียบ ปรับปรุงระบบต่างๆ
 6. กรรมการและเลขานุการกรรมการนโยบายวิสาหกิจ
 7. ประธานกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
 8. ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 9. กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 10. การมอบอำนาจปฏิบัติการแทนอธิการบดี